Anasayfa > Hakkımızda > Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

 

KOTUBA TÜZÜĞÜ: KORE-TÜRKİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ

1.    GENEL HUSUSLAR
1.1.   Metinde KOTUBA "Kore-Türk İşadamları Derneği" olarak adı geçen dernek Kore Cumhuriyeti Anayasa'sına ve "Kar Gütmeyen kurumlar" hakkındaki kanunlara göre kurulmuştur.
1.2.    Tüzel kişinin resmi adı: “KOTUBA, Kore-Türk İşadamları Derneği (Korea-Turkey Business Association) “. 
(Bundan sonra metinde "KOTUBA" olarak geçecektir)   
1.3.    Hukuki adres: 799-7, YEOKSAM-DONG, GANGNAM-GU, SEUL, KORE  
1.4.    Derneğin Kuruluş Amacı ve Faaliyet Türleri
a.    KOTUBA, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur,
b.    Kore ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkileri, ticaret ve yatırımın geliştirilmesini, sosyal kültürel ve dostluk ilişkilerinin gelişimini destekleyici faaliyetlerde bulunur.
c.    Iki ülkenin ticaret odaları gibi ilgili kuruluşlar ve yetkililer ile yakın işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunur.
d.    Raporlar, bültenler, basın toplantıları, konferanslar ve seminerler şeklinde Kore ve Türkiyenin ekonomik ve sosyokültürel durumu hakkında bilgilendirici faaliyetlerde bulunur.
e.    Türk ve Koreli işadamlarının sosyal sorumluluk bilincini geliştirici ve ortak projeler üzerinde çalışmalarını teşvik edici faaliyetlerde bulunur. 
1.5.    Derneğin amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilmiş işler yapacaktır.
a.    Tercumanlık ve çeviri
b.    Bilgi temini
c.    Danışmanlık ve müşavirlik

1.6.    Derneğin Hukuki Statüsü
a.    KOTUBA ticari amaçlı olmayıp, ekonomik faaliyetlerini kurulus amacina uygun gerçekleştirir. Elde edilen gelirler kurucular, üyeler, görevli şahıslar ve çalışanlar arasında pay edilemez.
b.    Dernek faaliyeti gönüllülük, eşit hak, kendi-kendini idare etme ve kanunilik prensipleriyle esaslandırır.
c.    Derneğin hukuki şahsiyeti tüzüğünün tescilinden itibaren başlar.
d.    Dernek kendine ait bilançoya, bankalarda her türlü hesap açmaya, kendi adına mühre ve antetli kağıtlara sahip olur.
e.    Dernek amblem, bayrak, flama v.b. kesinleştirilmiş ve kayıtlı sembollere sahip olur.
f.    Derneğe yapılan her türlü bağışlardan dolayı kimse hiçbir hak iddia edemez.
g.    Dernek kendine ait bütün mülkiyetlerden dolayı sorumluluk taşır. Kurucular dernek karşısında kendi mülkiyetleriyle sorumluluk taşımadığı gibi, dernek de kendi kurucu ve üyelerinin dernek harici görevleri için sorumluluk taşımaz.
h.    Dernek kendi mülkiyetinin sahibidir. Kendi faaliyetini ve mülkiyet belirleme amaçlarına uygun şekilde sahiplik haklarını gerçekleştirir.
i.    Dernek üyeleri, Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri dışındaki taahhütlerinden dolayı, dernek ise üyelerinin taahhütlerinden dolayı sorumluluk taşımaz.
j.    Derneğin K. C. mevcut mevzuatlarına ve dernek tüzüğüne göre hakları: 
-KOTUBA, yönetim şeklini belirlemeye, ekonomik kararlarını almaya, ücret konularında tam ekonomik bağımsızlığa sahiptir.
-Kore Cumhuriyeti kanunlarına göre kullanılan ve mahkeme kararı olmaksızın başkalarına verilmeyen taşınır ve taşınmaz mallar edinme haklarına.
-Hukuki şahıslardan ve vatandaşlardan bina veya başka da mülkiyeti elde etme, alma, kiralama, derneğe ait mülkiyetleri kiraya verme, satma, değiştirme, geçici kullanıma verme haklarına,
-Kore Cumhuriyeti sınırlarında ve yabancı ülkelerde şubeler, bağlı işletmeler ve temsilcilikler açma haklarına,
-Ekonomik ortaklık ve birliklerin kurucusu olma, faaliyette bulunan başka işletmelerle birlikte kendi isteğiyle derneklere uye olma , kurucu tarafını tutma ve dernek, anonim veya başka da kurulların katılımcısı olma, yabancı hukuki şahısların ve vatandaşların katılımlarıyla ortak toplumların, uluslararası birliklerinin ve kurullarının açılmalarına ve faaliyetlerine katılma haklarına,
-K.C. ve başka ülkelerin, hukuki ve özel şahısların kendi istekleriyle yaptıkları bağışlarını, bedava fon yatırımlarını ve banka kredilerini kullanma haklarına,
-Kesinleştirilmiş şekilde kendi basın merkezini açma haklarına sahiptir.


2.        ÜYELİK
2.1.  KOTUBA üyeleri, tüzel kişi, özel kişi, fahri ve yurtdışı üye olarak belirlenir.
2.2. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi, üye olan tüzel kişinin insiyatifine bağlıdır.
2.3. Derneğe üye tüzel kişinin hukuki temsilcisi değiştiğinde yeni temsilcinin dernek üyeliği devam eder.
a.    Ancak, üye tüzel kişinin hukuki eski temsilcisinin dernek kurullarında almış olduğu görevler üye tüzel kişinin yeni hukuki temsilcisine devredilemez. Yeni hukuki temsilcinin kurullardaki görevi yönetim kurulu tarafından alınan kararla devredilebilir.
b.    Eğer yeni hukuki temsilci yönetim kurulu tarafından kurullardaki görevlere seçilmezler ise yedek yönetim kurulu üyelerinden birincisi yönetim kurulu üyeliğine geçmiş olur. Bunun için yönetim kurulu kararına gerek yoktur.
2.4.  Fahri Üyelik
a.    Dernek Yönetim Kurulu kararıyla derneğe fiili ve karşılıksız hizmet edenlere, her iki ülke menfaatlerine hizmet etmiş ve edebilecek potansiyelde olanlara milliyeti gözetilmeksizin Onursal üyelik veya Onursal başkanlık verilebilir
b.    Onursal üye veya Onursal başkan derneğe isterlerse bağış ödeyebilirler.  Onursal üyelerin veya onursal başkanların hiçbir şekilde oy kullanma hakları yoktur.
2.5  Yurtdisi uyelik: Güney Kore ve Türkiye disindaki herhangi ü. bir üçüncü ülkeden olacak üyeleri ifade etmektedir.
2.6. Üye olma koşulları
a.    Derneğin tüzüğünü kabul etmiş, 
b.    Derneğin tüzüğü uyarınca yıllık aidatını ödemeyi kabul etmiş, gerçek veya tüzel kişiler üye olabilirler.
c.    Derneğe üye olmak isteyen tüzel veya gerçek kişiler, üye müracat formunu doğru bir şekilde doldururlar. Müracat formları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip kabul edildikten sonra üyeliği başlamış olur.
d.    Derneğe yeni üye kabülü Dernek Yönetim Kurulu Toplantı kararıyla alınır.
e.    Yeni üye Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul kararı alındıktan ve üye olma aidatını yatırdığı andan itibaren dernek üyesi sayılır.
f.    Dernek Üyelik hakları başka şahıslara verilemez, devredilemez. Oy kullanma hakkı vekaletle başka şahıslara verilebilir.

2.7. Dernek üyesi şu haklara sahiptir:
a.    Üyelerin Genel Kurul Toplantısına katılmaya;
b.    Yönetim kadrosuna ve disiplin-denetleme kurullarını seçme ve seçilmeye;
c.    Finans-ekonomi faaliyetiyle ilgili bilgileri almaya;
d.    Faaliyetlerle ilgili teklifler ve eleştiri uyarılarını sunmaya;
e.    Planlanan programlar hakkında bilgiler almaya;
f.    Organize ettiği kutlamalara katılmaya,
g.    Sunulan hizmetleri kullanmaya;
h.    Dernek tüzüğüne göre dernek üyeliğinden çıkmaya,
i.    Parasal veya başka tür yardımlarda bulunmaya;
j.    Derneğin belirlediği iş alanlarındaki komitelere (komite başkanının onayına tabi olma şartıyla) üye olma hakkı vardır.
2.8. Dernek Üyesinin Sorumlulukları: 
a.    Tüzük kurallarına uyar.
b.    Üye, üyelik aidatlarını Genel Kurul Toplantısında belirlenen ölçü ve kurala uygun şekilde ve zamanında öder.
c.    Maddi- teknik imkanlarinin gelistirilmesine yardımcı olabilir.
d.    Dernek faaliyetine aktif bir şekilde katılabilir.
e.    Genel Kurul Toplantısının, Dernek Başkan ve Yönetim Kurulunun karar ve tekliflerini yerine getirir.
f.    Dernek katılımıyla veya birinin himayesi altında yapılan program ve projelere katılabilir.
g.    Dernek menfaatlerine maddi veya manevi zarar verebilecek kanuna aykırı hareketlerden kaçınır. 
h.    Dernek taahhütleri ile ilgili ana sözleşmede belirtilen kural ve miktarda yardım sorumluluğunu taşırlar.
2.9. Üyelik Aidatları:
a.    Üyelik aidat miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.
b.    Yıllık aidatını ve Derneğe ait olan sair mali taahhütlerini tespit edilen esaslar 
dairesinde ve zamanında ödemeyen üyeye yazı veya elektronik posta ile iki defa ikazda bulunulur. Bu durum üst üste 3 ay ödememesi durumunda yürürlüğe girer.
c.    İkaza rağmen borcun ödenmemesi veya şayanı kabul bir mazeretin bildirilmemesi halinde üyenin Dernek ile ilişkisi geçici olarak dondurulur ve Derneğin hiçbir faaliyetine katılamaz. Borcun gecikme sebebini kabul veya reddetmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir. 
d.    Üyelik aidatını ödememiş olan üye Genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.
2.11 Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma: 
a.    Üyelik; üyenin ölüm, ayrılma veya ihraç durumunda kaybedilir.
b.    Dernek üyeleri kendi istekleriyle, herhangi bir anda Yönetim Kuruluna yazlı olarak bildirmek suretiyle dernek üyeliğinden çıkabilirler.
c.    Mevcut ya da eski üyeler, üyelik ya da istifa sonucu, derneğin kaynakları ve gelirleri üzerinde hiçbir hak talep edemezler.
d.    Üye, dernek iç tüzüğünü bozmasından üyelik aidatlarını ödememesinden, dernek üyeliğine aykırı hareketlerde bulunmasından dolayı, Kore kanunlarına gore cezai işlem görmesinden veya kanun disi hareketlerde bulunmasından dolayı, durumu üyelikten çıkarılmayı gerektiren üyenin önce yönetim kurulu kararı ile ilk genel kurul toplantısına kadar geçici olarak üyeliği dondurulur. Genel kurul toplantısında yönetim kurulunun söz konusu üye hakkındaki raporu üyelere sunulur. Genel kurulun kararı kesindir. Dernek bu kararını 3. Kişlere duyurma hakkına sahiptir.
e.    Dernekten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanarak yapılabilir:
-    Derneğin faaliyetlerine karşı antipropagandada bulunmak,
-    Derneğin amaçlarına ulaşmasına ve gelişmesine mani olacak davranışlarda bulunmak,
-    Bu tüzük ve bu tüzüğe gore çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine riayetsizlik veya Dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
-    Derneğe verilmesi gereken aidat vs. borç ve taahhütleri makbul ve muteber bir sebep olmadan (bu sebebin takdiri Yönetim Kurulu'na aittir) üç aydan fazla geciktirmek,
-    Dernek uyeleri ilgili ulke kanunlarina aykiri davranislarda bulunmalari veya cezai islem gormeleri
f.    Ihraç edilmeye konu olan üye iadeli taahhütlü bir mektupla bilgilendirilir. Ilgili uye iddalar hakkindaki savunmasini 30 gun icinde iadeli taahutlu bir mektupla yonetim kuruluna sunmak zorundadir.  Ilgili kişi davete cevap vermezse dahi, Genel Kurul eldeki verilere dayanarak kesin kararını verir. Genel Kurulun ihraç kararından sonra, yönetim kurulu 8 gün içinde ilgili kişiyi iadeli taahhütlü bir mektupla bilgilendirir.


3. DERNEĞİN ORGANLARI
3.1. Dernek yönetim idaresi olarak şu organlardan oluşur. 
a.    Dernek Genel Kurulu,
b.    Dernek Yönetim Kurulu, 
c.    Divan Kurulu, 
d.    Denetleme Kurulu
e.    Genel Sekreterlik,

4. GENEL KURUL
4.1.Genel Kurul Toplantinin Yapilis Usulu 
Dernek yonetiminin en ust mercisi olan Genel Kurul yilda bir kere yonetim kurulu cagrisi ile toplanir. 
a.    Dernek Genel Kurulu toplantıları, çağrıda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 
b.    Genel Kurul'a ancak aidat borcu olmayan üyeler katılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerlerine girerler. Genel Kurul toplantısını Dernek Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekillerinden biri açar ve yoklama yaptırır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunduğu anlaşılırsa Genel Kurul teşekkül etmiş sayılır. 
c.    Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. 
d.    Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul'a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısı'nı izleyebilirler.
e.    Tüzükte belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.
f.    Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyeleri'nden biri tarafından açılır.
g.    Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.
h.    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
i.    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. 
j.    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlar tarafından bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 
k.    Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
l.    Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı'na verilir. 
m.    Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumakla ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim etmekle mükelleftir.
4.2 Toplanma Zamani
a.    Genel Kurul'a katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri yazili veya elektronik posta ile üyelere bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, Genel Kurul en geç onbeş gün sonra tekrar toplantıya çağrılır.
b.     İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. 
c.    Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur.  İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
d.    Üyeler ikinci toplantıya, (a) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
e.    Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
f.    Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağırılır. 
4.3. Genel Kurul'un Yetkileri:
a.    Tüzük ile ilgili tüm onay ve değişiklikler,
b.    Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görevden alınması,
c.    Faaliyet planlarının onaylanması ve denetlenmesi,
d.    Yılık hesapların ve gelecek dönem bütçesinin onaylanması,
e.    Yılık üyelik aidatlarının kesinleştirilmesi,
f.    Üyelikten ihraç kararlarının verilmesi,
g.    Derneğin feshi,
h.     Işbu tüzükten kaynaklanan diğer yetkiler.
4.4. Tüzüğün değiştirilmesi veya Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi hususlarının görüşülebilmesi için üyelerin üçte iki çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. 
4.5. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen  veya vekalet vererek kullanabilir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
4.6. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 
4.7 Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.


5. YÖNETİM KURULU

5.1. Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri içinden seçilir.
a. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğinde başkanıdır. Başkan, Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder.
b. baskanin mazareti halinde vekil ettigi baskan vekillerinden biri veya genel sekreter Dernegi temsil eder.
5.2. Dernek başkanının görev ve yetkileri: 
a.    Dernek Yönetim Kurulunu yönetmek.
b.    Toplantıya başkanlık yapar ve dernek genel kurulunun açılışını yapar.
Derneğin organizasyonluk ve finans-ekonomi faaliyetinin kontrolünü yapar.
c.    Dernek Genel Kurulunun önünde sorumluluk taşır.
d.    Genel kurula onay için dernek faaliyet ve bütçesi hakkındaki programı sunar.
e.    Genel kurul toplantı hazırlığını yapar.
f.    Dernek faaliyet programlarının gerçekleşmelerini sağlar. 
g.    Dernek adına ilgili evrakları imzalar.
h.    Dernek adına ilgili başkan yardımcısıyla beraber bankalarda hesap numaraları açar.
i.    Dernek çalışanlarının iş kontratlarını onaylar ve onları fesheder, Emir ve talimatnameler verir.
j.    Dernek adına vekaletname verir.
k.    Dernek faaliyetleri sirasinda karsilasilan problemlerin cozulmesinde, dernek genel kurulunun yetkisi gereken konular dışındaki bütün sorunları çözer.

5.3. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan aldigi yetkiyle, isbu tüzükte belirlenen amaçlar dogrultusunda dernegin genel politikalarinin belirlenmesi ve faaliyetlerin yönetimi ile dernegin disariya karsi temsilinden sorumludur.
a.    Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 2 yıl süre için seçilir.  
b.    Dernek Yönetim Kurulu en az 5 kişiden oluşur.  
5.4. Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları:
a.    Yönetim Kurulu Dernek Başkanı veya yardımcısının başkanlığında toplanır. 
b.    Kendi faaliyetini K.C. kanuna ve dernek tüzüğüne uygun şekilde yürütür. 
c.    Tüzükte yapılacak değişiklikleri hazırlar ve Genel Kurula sunar.
d.    Üyelik müracaatlarını inceler ve karara bağlar. 
e.    Onursal üyelik ve onursal başkanlığı inceler ve karara bağlar.
f.    Uygun gördüğü üyeleri ve onursal üyeleri ödüllendirir.
g.    Dernek denetleme kurulunun uyarılarını inceler.
h.    Dernek finans- ekonomi faaliyet raporunu hazırlar ve onay için Genel Kurula sunar. 
i.    Üyelik kabulü ve üyelikten çıkma işlemlerine ait itirazları karara bağlar.
j.    Dernek üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yerine getirilmesi yönünde faaliyetler düzenler.
k.    Dernek bünyesinde Genel Sekreterliğini oluşturur, kadro çizelgesini, çalışma sistem ve maaşları,
Genel sekreterlik çalışanlarının görevlerini belirler. Yonetim kurulu bu yetkisini Baskan ve/veya Baskan Yardimcisina devredebilir.  
l.    Dernek Yönetim Kurulu toplantılarında önceden bildirilmiş bulunan gündem maddeleri görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantısına karar verir 
m.    Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlar
n.    Derneğin bütçede öngörülen miktardan fazla olarak geliri artırdığı takdirde ve lüzumu halinde bütçenin gider fasıllarınca da bu artışa uygun ilaveler yapar
o.    Derneği resmi veya hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek. 
p.    Üyeler arasında dayanışma komisyonları kurarak iş kolunun meslek, eğitim ve pazarlama gibi konuları incelemek, bu konularda gerekli kararları alir
q.    Genel Kurul kararı ile açılmasına karar verilen şube ve/veya şubeler ile ilgili olarak en az üç kişiye şube kurucusu sıfatı ile yetki verir 
r.    Dernek Genel Sekreterliğinin tayinini, maaşlarını, çalışma sistemini hazırlar. 
s.    Yönetim kurulu, genel kurul tarafindan onaylanmis program ve bütçe dahilindeki tüm sözlesmeleri sonuçlandirmak ve uygulamak, satin almak, satmak, degistirmek, hertürlü menkul ve gayri menkul kira sozlesmelerini akdetmek ve sona erdirmek, uzun ve kisa vadeli borc almak ve borç vermek konusunda sözlesme yapmak, dernegin imtiyaz, ipotek, rehin gibi tüm gayrimenkul ve menkul varliklarina ait haklarini sona erdirir,
t.    Baskan ve Baskan yardimcisi birlikte veya tek baslarina hareket etmek suretiyle, dernegi uçüncü kisilere ve yargiya karsi davali ya da davaci olarak temsil ederler.

5.5. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
5.6. Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. (Bakanlık talimatına gore koyuldu)

6. DiIVAN KURULU, 
a.       Divan Kurulu, Genel Kurulu toplantilarini yonetip, guvenlikle sona erdirmekten sorumludur. 
b.    Her Genel Kurul icin ayri olarak yeniden secilen Divan Kurulu,  toplanan Genel Kurul üyeleri tarafından yapılan tekliflerle seçilir. Divan Kurulu uyelerinin Genel Kurul uyesi olma zorunlulugu vardir.  
c.       Divan Kurulu, bir divan başkanı ve iki katip üyeden oluşur.  
d.    Genel Kurul da gorusulen konular ve alinan kararlar bir tutanaga gecirildikten sonra Divan Baskani ve yazmanlar tarafindan imzalanarak toplanti sonunda tum belgelerle birlike Yonetim Kurulu Baskani`na verilir. 
e.       Genel Kurul tutanaklarinin imzalanip Yonetim Kuruluna verilmesiyle bilikte Divan  Kurulu`nun gorevi sona ermis olur.

7. DENETLEME KURULU
7.1. Derneğin finans ve ekonomi faaliyet kontrolünü Denetleme kurulu gerçekleştirir. Denetleme Kurulunun yetki süresi – iki senedir.
7.2. Dernek Genel Kurul toplantısı ile seçilen 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur;
7.3. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri denetleme kurulu üyesi olamazlar.
7.4. Denetleme kurulu üyeleri genel kurula bağlıdır.
7.5  Denetleme kurulu başkanı denetleme kurulu üyeleri arasından seçilir.
7.6. Denetleme Kurulunun görevleri:
a.     Kendi faaliyetini iş planına uygun şekilde, yürütür. Dernek başkanının genel kurul toplantısı kararlarını yapıp - yapmadığını kontrol eder.
b.    Yıllık rapor ve bilançoya sonuç hazırlar.
c.     Derneğin yıllık mali hesap raporu ve bilançosunun kontrlolunün yapar ve kontrol sonucunu yönetim kuruluna sunar.
d.    Denetleme Kurulu toplantılarındaki kararlar oy çokluğuyla alınırlar.
e.    Dernek görevlileri revize komisyonuna gereken bütün evrakları getirir.

8. GENEL SEKRETERLIGI
8.1. Dernek genel sekreterliği derneğin icra kurulu olup, yönetim kurulunca oluşturulur ve ona bağlıdır. 
8.2. Yönetim kurulu, Genel Sekreteri tayin eder.
8.3. Genel Sekteterin Yetki ve Gorevleri;
Yonetim Kurulu ve Yonetim Kurulu Baskanindan aldigi yetkiyle;
(1)    Dernegin gunluk genel islerinin mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur . 
(2)    Dernek adina duzenlenen faaliyetlerin organizasyonlarini yapar.
(3)    Dernek faaliyetleriyle ilgili 3.kisi ve kurumlarla dernek adina  gorusmeler yapar. 
(4)    Bankadan para cekme, yatirma ve dernek adina hukuki islemlerin takibinden sorumludur.
(5)    KC - TC Devletleri nezdinde dernekle ilgili yapilmasi gereken yazismalar ve gorusumeleri yapar. 
(6)    Yönetim kurulunun verdiği yetki ve görevlendirme sınırları içerisinde diğer işleri takip eder


9. DEFTER, HESAP ve KONTROL
9.1. Dernekte üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, bütçe kesin hesap ve blanço defteri, gelir gider defteri ve demirbaş defteri tutulur.
9.2. Dernek, muhasebe, istatistik ve organizasyon kayıtlarını yapar, kesinleştirilmiş şekillerde, onaylanmış formlarda derneğin tüm faaliyetleri ile ilgili mali raporları hazırlar ve onları ilgili kurumlara belirlenen sürede teslim eder. Bu belgenin doğruluğundan dolayı sorumluluk taşır.  Zamanında ve belirlenen sürede K.C mevzuatlarına uygun şekilde bütçe ve diger hesaplari yapar.
9.3. Dernek paralarının kanuna uygun ve etkili kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü Genel Kurul. Başkan ve denetleme kurulu yapar.


10.  FİNANSMAN
10.1. Dernegin gelir kaynaklari sunlardir:
a.    •Yillik üye aidatları
b.    •Üyelerden faaliyet bazında alınan katkı payları
c.    •Sponsorluk katkıları
d.    •Derneğin mevcut öz kaynaklarından ve bunların yönetiminden elde edilen gelirler.
e.    •Bağışlar
f.    •Diğer gelirler
10.2. Mali yılı her yılın 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadardır.
10.3. Yukarida siralanan kaynaklardan saglanan gelirler Dernege aittir ve sadece dernegin amaçlarina uygun olarak kullanilabilir.
10.4. Dernegin bütçesi Yönetim Kurulu tarafindan yönetilir. Yönetim Kurulu, her yil tamamlanmış olan yila ait kesin hesapları ve gelecek yilin bütçesini hazirlarak onaylanmak üzere genel kurula sunar.
10.5. Derneğin faaliyetleriyle ilgili rapor: Derneğin faaliyetleri mali yılın kapantılmasından 2 ay içinde aşağıda belirtilmiş evrakların ilgili makama ibraz edilmelidir.
a.    Gelecek yılın faaliyet planı ve bütçe taslağı
b.    Yılın faaliyet sonuçları ve bilançosu
c.    Yılın sonunda sermaye listesi


11. DİĞER HUSUSLAR
11.1. Dernegin tasfiye karari genel kurul tarafindan, kayitli üyelerin 2/3 oy çoklugu ile alinabilir.
11.2. Dernegin gönüllü tasfiyesi durumunda, Genel Kurul bir ya da birden fazla kisiyi tasfiye ile gorevlendirir. Kurul tasfiye görevlilerinin yetkilerini ve tasfiyenin seklini belirler.
11.3. Tasfiye bakiyesi, Kore topluluguna ya da kore’de Türk topluluguna yararli olabilecek bir hayir kurumuna birakilir.
11.4. Tüzükte Değişiklik ve İlave Yapma Kuralları.
a.    Tüzüğe yapılacak değişiklik ve ilaveler genel kurul toplantısı kararıyla alınır ve ilgili makamdan onaylanmalıdır. Genel kurul toplantısında, toplantıya katılan üyelerin 3/2 çoğunluk kararıyla tüzük değişikliği yapılır.
b.    Tüzükte yapılacak değişiklik ve ilavelerin kanunların belirlediği şekilde kaydı yapılmalıdır. Yenilenmiş tüzük mevcut kayıt yapıldıktan sonra hukuki olarak yürürlüğe girer. 
c.    Tüzüğün değiştirilmesi için, önceden ilan edilen genel kurul gündeminde, ayrıca belirtilmesi gerekir. Önceden ilan edilemeden hiçbir genel kurul toplantısında tüzük değişikliğine gidilemez.

Hakkımızda